Beneficii studenți

Învață

Alocăm fonduri din bugetul local pentru sprijinirea studenților din alte localități înscriși la universitățile din Oradea, nivel/studii universitare de licență care învață la specializări cu un curriculum axat pe domeniul IT, pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și masa.

Condiții de acordare

Sprijinul financiar se acordă studenților cu domiciliul în alte localități decât Oradea și Zona Metropolitană Oradea, care studiază la una din instituțiile de învățământ superior din Oradea, specializări cu un curriculum axat pe domeniul IT, cursuri cu frecvență, în regim cu / fără taxă (specializările trebuie să cuprindă minim 2 cursuri semestriale de programare software într-unul dintre limbaje cunoscute (Java, C++, Android, Javascript, etc.);

Mai jos găsești lista specializărilor și a facultăților care au un curriculum axat pe domeniul IT:

Universitatea din Oradea

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informatiei Calculatoare
Tehnologia lnformaţiei
Electronică Aplicată
Retele şi Software de Telecomunicatii
Automatică şi Informatică Aplicată
Inginerie Electrică şi Calculatoare
Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică Mecatronică
Robotică
Facultatea de Informatică şi ştiinte Informatică

Universitatea Crestină Partium

Facultatea de Management Informatică economică
Aplicaţii informatice în economie

Universitatea Emanuel din Oradea

Facultatea de Management Cibernetică
Statistică
Informatică economică

Pentru semestrul I al anilor de studii, sprijinul financiar se acordă studenților care au acumulat cel puțin 75% din creditele aferente primei sesiuni de examene;

Pentru semestrul al II-lea, sprijinul financiar se acordă studenților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Au promovat anul universitar cu cel puțin 75% din creditele anuale;

Au realizat stagii de practică/ intership/ sunt angajați la departamentele de IT/ firme locale (din Oradea sau Zona Metropolitană Oradea) din domeniul IT (minim 60 ore) și au prezentat în acest sens la secretariatul facultății de care aparțin adeverință sau contract de muncă.

Răspunderea cu privire la îndeplinirea condițiilor cumulative și obligatorii pentru obținerea sprijinului financiar de către studenți revine facultății la care sunt înscriși;

Decontarea cheltuielilor de cazare și masă se poate realiza pe toată perioada studiilor, sub rezerva respectării condițiilor enunțate mai sus pe toată perioada studiilor universitare.

Dacă una dintre condiții nu se respectă, începând cu semestrul următor, sprijinul financiar încetează a fi acordat.

Modul de decontare a sprijinului financiar pentru studenți

  • Universitățile transmit Primăriei, la începutul fiecărui an universitar, lista studenților potențiali beneficiari ai sprijinului financiar, precum și costul lunar al cazării;
  • La cursul lunilor martie, iulie, eventual octombrie, după finalizarea perioadelor de sesiune / stagiilor de practică, respectiv a sesiunilor de restanțe, universitățile transmit Primăriei, lista studenților care solicită sprijinul financiar și îndeplinesc condițiile cerute și cuantumul cheltuielilor de cazare pentru fiecare beneficiar;
  • Sprijinul financiar se acordă anual sau la finele fiecărui semestru (în funcție de opțiunea studenților și a universităților), prin decontarea de către Municipiul Oradea în contul studentului a sumelor suportate de către acesta cu cazarea;
  • Cheltuielile de masă se decontează la nivelul a 15 lei/zi pentru fiecare zi de activitate didactică cu excepția zilelor de week-end, sărbători legale și vacanțe școlare;
  • Sprijinul financiar nu se decontează pentru semestrul în care una dintre condiții nu se respectă.

Dacă îndeplinești condițiile de mai sus, felicitări, ești eligibil(ă) pentru decontarea cheltuielilor de cazare și masă!